فرصت های شغلی

کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.
چنانچه خود را واجد شرایط ارسال درخواست کار می‌دانید رزومه خود را به آدرس koshakansar.job@gmail.com ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواست شما، بر اساس رویه‌های سازمانی متعارف در شرکت کوشاکانسار با شما تماس گرفته خواهد شد..