توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: اجرای عملیات ساختمانی پروژه تغلیظ سرباره کنورتور

مدت قرارداد: چهار ماه شمسی

کارفرما: شرکت نیپک (شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه)

جزپیات پروژه

Categories:
Client: شرکت نیپک (شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه)