توضیحات پروژه

موضوع قراداد: استخراج و باطله برداری از معدن دره آلو

مدت قرارداد: سه سال شمسی

كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

جزئیات پروژه

Categories:
Client: شرکت ملی صنایع مس ایران
Surface Area: ضصثضصث
Completed: 1393
Value: س
Architect: شسیشسیشسی